Allmänt

Dessa Allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Kund och Fraktavtal.se (Kameral Sverige AB)

Avtalets syfte

Fraktavtal.se (Kameral Sverige AB) tillhandahåller Inköpsportalen ”Förhandlat”, hädanefter benämnt Tjänsten, som avser ge företagsrabatter och stordriftsfördelar genom samlad köpkraft. Fraktavtal.se (Kameral Sverige AB) erbjuder inköpsavtal och rabatter på varor och tjänster hos ett stort antal leverantörer. Kamerals namn på tjänsten är Förhandlat som förhandlar och övervakar efterfrågade marknader för att eftersträva att ge kunden de bästa villkoren på de varor och tjänster som erbjuds.

Kundens rättigheter
 • Rätt att kontakta Fraktavtal.se (Kameral Sverige AB) med ingående frågor om användandet av Tjänsten.
 • Rätt att ta del av nya versioner av Tjänsten.
 • Ta del av nya leverantörsavtal för Tjänsten.
 • Ta del av omförhandlade leverantörsavtal för Tjänsten.
 • Rätt att bli informerad om avtalsuppdateringar, kampanjer och nya/ändrade leverantörsavtal genom Inköpsportalen.
Kundens skyldigheter
 • Avgift för användarlicens. Kund hos Kameral Sverige AB förbinder sig att betala en årlig licensavgift som ger tillgång till Tjänsten. Kostnaden för licensen är angivet exkl. moms. Avgiften faktureras månaden innan varje nytt avtalsperiod påbörjas. Avtalsperioden påbörjas vid kontraktsdatum och löper 12 månader i taget om inget annat avtalats. Nyttjanderätten och rätten att erhålla tjänsten förutsätter vid var tidpunkt att gällande avgifter erlagts avtalsenligt. Uppsägning av avtalet görs senast 14 dagar innan ny avtalsperiod påbörjas om inget annat avtalats.
 • Kunden ansvarar för att företagets och de anställdas användar-identifikationer så som säkerhet och lösenord  handhas på ett säkert sätt.
 • Kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad vad avser leverantörsavtalen och annan information som rör Tjänsten. Information tillhandahålls enligt beskrivning under rubriken Information
Kameral Sverige AB Skyldigheter
 • Tillhandahålla Support under tider som finns angivna på hemsidan www.fraktavtal.se. Support tillhandahålls, efter Fraktavtal.se (Kameral Sverige AB)s val, via internet eller e-post.
 • Tillhandahålla aktuell och uppdaterad information om; 
 • Kontaktinformation till leverantör,
 • Information om hur Kunden kan nyttja leverantörsavtal,
 • Leverantörs Allmänna Villkor
 • Åtgärda anmälda fel i Tjänsten som på ett allvarligt sätt påverkar funktionaliteten så snart detta är möjligt. Detta avser funktionalitet i Inköpsportalen och Förhandlat Norden AB förbehåller sig rätten att avgöra hur och vid vilket tillfälle en åtgärd ska utföras.
Begränsningar i Kameral Sverige ABs Skyldigheter
 • Göra kundspecifika anpassningar i Tjänsten.
 • Tjänsten som tillhandahålls via Inköpsportalen är under normala förhållanden tillgänglig dygnet runt. I de fall Inköpsportalen drabbas av driftsstörning frånskriver sig Kameral Sverige AB allt ansvar för skada som orsakas av driftstörningen.
 • Kameral Sverige AB frånskriver sig allt ansvar vid eventuellt missbruk av kundens användaridentifikation vilket innefattar lösenord och användarnamn för alla anställda som använder inköpsportalen.
 • Kameral Sverige AB frånskriver sig allt ansvar beträffande missbruk av medlemmens information som är tillgänglig i portalen.

Förhållandet till Kameral Sverige ABs leverantörer

Kunden förbinder sig att godkänna och följa de villkor och bestämmelser som den enskilda leverantören har för de tjänster och varor, som Kund beställer genom sitt medlemskap i Tjänsten. Kunden får via länkning i portalen tillgång till respektive leverantörs allmänna villkor och ansvarar för att sätta sig in i dessa.

Tillgång till villkor och inloggning hos leverantörerna fås i portalen. Beställning görs direkt hos aktuell leverantör som levererar den beställda varan eller tjänsten till Kund.

Det kan förekomma att leverantören gör en kreditvärdering av dig som kund.

Kameral Sverige AB kommer löpande att ingå avtal med de leverantörer som ger de bästa villkoren. Kameral Sverige AB förbehåller sig rätten att, om bättre villkor uppnås, byta leverantör med information om bytet till kunden.

Vid ett eventuellt byte av leverantör kommer det avtal Kund aktiverat med den enskilde leverantören att avslutas när avtalet löper ut. Kund kommer därefter överflyttas till en ny leverantör med motsvarande tjänst.

Om Kund behöver hjälp eller har frågor om Tjänsten kan Kunden vända sig till Kameral Sverige AB eller direkt till Leverantör.

Tjänsten förutsätter informationsdelning mellan Leverantör och Kameral Sverige AB.

De varor och tjänster som Kunden beställer av Kameral Sverige AB levereras direkt från leverantör till kunden. Detta innebär att Kameral Sverige AB varken kan kontrollera att varan/tjänsten blir levererad i rätt tid eller att den är i det skick som angavs i kontraktet. Kunden måste själv omedelbart reklamera direkt till Leverantör.

Konfidentialitet

Båda Parter förpliktigar sig till att behandla konfidentiell information på ett säkert sätt. Med konfidentiell information menas den information som parterna efter en rimlig värdering borde förstå att andra inte borde känt till.

Spargaranti

Kunder erbjuds en spargaranti på licensen. Garantin innebär att Kunden förbinder sig att betala licensen i samband med starten av tolvmånadersperioden, men har möjlighet att få tillbaka mellanskillnaden för licensavgiften och det belopp man sparat in om detta understiger belopp licensavgiften samt 10% av licensavgiften. Har Kunden sparat in 1 000 kr ex moms under en tolvmånadersperiod får Kunden tillbaka 850 kr ex moms plus 145 kr ex moms = 850 kr + 180 kr = 1030 kr ex moms. Kunden måste ha aktiverat fem avtal och gjort ett inköp genom respektive avtal för att vara berättigad till spargarantin. Kund måste själv måste påvisa att Kund ej sparat in beloppet för licensensavgiften och att Kund aktiverat fem avtal och gjort minst fem inköp, ett hos respektive leverantör.

Uppsägning och hävning

Detta avtal gäller tillsvidare. Part äger rätt att säga upp detta avtal. Besked om uppsägningen ska framställas till Kameral Sverige AB skriftligen via e-post eller brev. Avtalet förnyas automatiskt med ett år i taget när fakturan blivit betald. Efter att licenstiden löpt ut har Kund inte längre möjlighet att beställa varor/tjänster genom Kameral Sverige ABs avtal, varken genom eller utanför Inköpsportalen. Om Kunden använder avtalen efter det att uppsägningstiden gått ut kommer kunden bli fakturerad på ordinarie villkor direkt från aktuell leverantör.

Fakturor utställda av Kameral Sverige AB

Invändning mot faktura skall vara Kameral Sverige AB tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum. Kontakta Kameral på på 08-502 765 60 eller via e-post till info@fraktavtal.se

Överlåtelse

Medlem får inte utan skriftligt godkännande från Kameral Sverige AB överlåta, hyra ut, låna ut, sälja eller på annat sätt ge tillgång till Inköpsportalen och avtal. Det är inte heller tillåtet att överlåta licensavtalet till tredje part utan skriftligt godkännande från Kameral Sverige AB. Detsamma gäller om Kund blir fusionerad eller försätts i konkurs

Avgift avseende licens

Nya eller fler användarlicenser debiteras enligt vid tidpunkten gällande prislista. Den årligasavgiften är baserad på ett rimligt användande av Tjänsten. Betalning ska vara Kameral Sverige AB tillhanda på fakturans förfallodag. Kameral Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra pris för kommande avtalsperiod.

Information

Information görs tillgänglig för Kunden på Inköpsportalen, hemsida och i de fall administratör/ användare valt att mottaga sådan information via e-post.

Ansvarsbegränsning

Kameral Sverige AB friskriver sig från allt ansvar för varje personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som kan följa direkt eller indirekt av användandet av Kameral Sverige ABs tjänst. Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den erlagda avgiften för tjänsten. Detsamma gäller även vid driftsstörningar, såväl planerade som oplanerade, eller förlust av data.

Tvistelösning och lagval

Parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta allmänna villkor skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister angående tolkning av allmänna villkor eller användning av Tjänsten, skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Force Majeure

Parterna skall vara befriade från skyldigheter som kan följa av avtalet i det fall omständighet inträder som ligger utanför parternas kontroll. Part äger häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträder. Hävning skall föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak.

 

Behandling av personuppgifter och personuppgiftsbiträdesavtal

För att göra vår portal tillgänglig för kunderna och för att kommunicera erbjudanden baserat på deras intresseområden måste Kameral Sverige AB behandla personuppgifter om användare, huvudkontakter och administratörer. Kundföretaget ansvarar som personuppgiftsansvarig för personuppgifterna gällande sina användare, administratörer och huvudansvariga samt för att säkerställa att överföring av personuppgifter till Kameral Sverige AB och dess underleverantörer sker på laglig grund. Kunden ansvarar också för att det finns en rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna enligt angivna regler. Kameral Sverige AB, i sin roll som personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgifterna enligt Kundens instruktioner och enligt avtalet, samt enligt de anvisningar som ges av Kunden inom ramen för Tjänstens normala användning. För att portalen ska fungera kan inte huvudkontakterna återkalla sitt samtycke till behandling. Om detta sker måste den tidigare huvudkontakten antingen bytas ut mot en ny eller så kommer tjänsten att avslutas.

Genom att använda vår tjänst ger Kunden generellt sitt samtycke till att Kameral Sverige AB använder underleverantörer (underbiträden) inom och utanför EU/EEA för att hantera de intresseprofiler som nämnts ovan. Kameral Sverige AB säkerställer behandling av personuppgifter genom avtal med sina underleverantörer. All användning av underleverantörer omfattas av Kameral Sverige AB:s koncernens integritetspolicy. Kameral Sverige AB ska informera Kunden vid byte av underleverantörer. Om Kameral Sverige AB:s underleverantörer är utanför EU/EEA-området - såsom Oracle och Google - ger Kunden Kameral Sverige AB rätten att säkerställa lämpliga rättsliga grunder för sådana överföringar för Kundens räkning, antingen genom att använda EU-standardavtalsklausuler eller genom att överföra personuppgifter i enlighet med Privacy Shield. För ytterligare information om underleverantörer eller för andra frågor relaterade till personuppgifter kan Kunden kontakta info@fraktavtal.se.

Kameral Sverige AB ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning som personuppgiftsbiträde åt Kunden. Kameral Sverige AB ska genomföra systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa en rimlig säkerhetsnivå med hänsyn till den senaste tekniken och implementeringskostnaderna i förhållande till den risk som behandlingen innebär och typen av personuppgifter som ska skyddas. Kameral Sverige AB ska bistå Kunden som personuppgiftsansvarig med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn till typen av behandling och den information som är tillgänglig för Kameral Sverige AB som personuppgiftsbiträde, för att uppfylla Kundens skyldigheter som personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddslagstiftning, inklusive förfrågningar från registrerade personer och allmänna dataskyddsregler enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Fraktavtal-logo

Rabatt på frakt med fraktavtal.se

Adress

Karlbergsvägen 8

113 27 Stockholm